Adaptación Programación EP - Curso 2019/2020

Segundo as instruccións do 27 de abril do 2020 da Dirección Xeral de Educación Formación Profesional e Innovación educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse na páxina web do Centro as adaptacóns das programacións didácticas de Educación Primaria.